Bếp 3 từ IPS 37 B

Bếp 3 từ IPS 37 B

1 280mm với 2,3 kW (Booster 3,7 kW)

1 280mm với 2,3 kW (Booster 3,7 kW)

1 200mm với 1,8kW (Booster  3,0 kW)

Công suất tối đa: 7,4 kW

Tự động precooking

Kiểm soát: Tc trượt cho mỗi khu vực nấu ăn. Điều khiển điện tử sequiential 9 cấp.

Khu vực nấu ăn: 3 Vùng cảm ứng

750 x 490 mm

Model sẵn có