Cata Việt Nam

HÆ¡n 60 nÄm sản xuất. Lý do cho kinh nghiá»m của chúng tôi.


fabricascata2jpg

CATA là nhà sản xuất Äầu tiên khai thác, thông gió và sÆ°á»i ấm của Tây Ban Nha, Äược thành lập tại Torelló, vào nÄm 1947. Từ khi thành lập, CATA Äã Äược phát triá»n và tÄng cÆ°á»ng vá» thế của mình trên thá» trÆ°á»ng Äá» Äạt Äược lãnh Äạo hiá»n tại. NÄm 1999 CATA Äã má» nhà máy má»i tại Xiao Lan, Trung Quá»c, là công ty Äầu tiên trong ngành công nghiá»p Äã má» rá»ng sản xuất tá»i vá»i nÆ°á»c này.

Má»t nÄng lá»±c Äá»i má»i quan trá»ng, má»t ná» lá»±c liên tục của Sá» nghiên cứu và phát triá»n và tiếp thá» quá»c tế tích cá»±c là những lý do cÆ¡ bản cho sá»± thành công của chúng tôi.

CATA luôn Äi tiên phong trong viá»c kinh doanh khai thác thá» trÆ°á»ng trong nÆ°á»c và lan rá»ng vá»i phạm vi rá»ng lá»n bằng các sản phẩm bao gá»m: Extractor, mÅ© và trang trí, Äiá»n sÆ°á»i ấm, thông gió và làm khô tay.

Các công ty, trụ sá» chính trên Äá»a bàn tá»nh của Barcelona, ââcó nhà máy á» Torelló (Tây Ban Nha), São Paulo (Brazil) và Xiao Lan (Trung Quá»c) và là má» rá»ng quá»c tế vÄ©nh viá»n thông qua viá»c tạo ra các công ty con và chi nhánh.Vá» trí trên thá» trÆ°á»ng.


corporativa1jpg

CATA Äã Äạt Äược vá» trí dẫn Äầu trong thá» trÆ°á»ng khai thác trong nÆ°á»c do khả nÄng tuyá»t vá»i của nó cho sá»± Äá»i má»i và khả nÄng dá»± Äoán nhu cầu của thá» trÆ°á»ng.

Trong những nÄm gần Äây nó Äã tÄng trÆ°á»ng Äáng ká» cả á» thá» trÆ°á»ng Tây Ban Nha và quá»c tế, dá»±a trên má»t chất lượng tuyá»t vá»i và rất nhiá»u cạnh tranh trong tất cả các sản phẩm của mình.

Äảm bảo chất lượng.

Mức Äá» cao của các chuyên gia của CATA và má»t má»i quan tâm lá»n cho từng chi tiết trong sản xuất là Äảm bảo chất lượng. CATA Äã nhận Äược chứng nhận (ISO 9001) sản xuất và quy trình sản phẩm (CCA **) xác nhận công nghá» và chất lượng của chúng tôi.

NhÆ°ng vẫn có Äiá»u Äó tá»t hÆ¡n nữa Äó chính là giải thÆ°á»ng chất lượng chúng tôi nhận Äược hàng ngày: sá»± hài lòng của khách hàng của chúng tôi.
 

 

 

** CENELEC Hiá»p Äá»nh Giấy chứng nhận.


tacto01jpg

Lý do cho lãnh Äạo.

Kinh nghiá»m. Chuyên gia làm viá»c cho CATA. Chất lượng Äã Äược chứng minh. Äá»i má»i và thiết kế. Nhanh chóng và hiá»u quả dá»ch vụ. Tiếp thá» ÄÆ°a chúng ta xa hÆ¡n má»i ngày.

Có nhiá»u lý do cho sức mạnh và sải cánh của chúng tôi.

Và những ná» lá»±c của chúng tôi trong má»i ngÆ°á»i trong sá» há» Äã thá»±c hiá»n CATA nhà sản xuất hàng Äầu của há» thá»ng sÆ°á»i, thông gió và bếp.


tag: bep cata, bếp cata