FAQs bếp gas

 1. Tại sao khi bật bếp cata gas lại không lên lá»­a, cách xá»­ lý?
 2. Tại sao trong Äiá»u kiá»n sá»­ dụng bình thÆ°á»ng mà phòng bếp có nhiá»u mùi gas?
 3. Tại sao khi tắt hoặc vặn nhá» bếp gas lại có tiếng ná» “bụp”. Cách xá»­ lý?
 4. Cách vá» sinh bếp gas và các dụng cụ cần thiết?
 5. Cách khắc phục khi bếp hay bá» tắt khi Äá» lá»­a á» chế Äá» nhá»?
 6. Làm thế nào Äá» tiết kiá»m gas khi dùng bếp?
 7. Khi bật bếp nhả tay lá»­a bá» tắt thì xá»­ lý nhÆ° thế nào?
 8. Khi sá»­ dụng bếp, ngá»n lá»­a cháy không bình thÆ°á»ng thì phải làm gì?
 9. Khi sá»­ dụng bếp, ngá»n lá»­a hay bá» tắt thì phải làm gì?
 10. Khi sá»­ dụng bếp, ngá»n lá»­a không Äá»u, lá»­a vàng, lá»­a Äá» thì phải làm gì?
 11. Loại gas nào tá»t nhất cho bếp gas?
 12. Các tiêu chuẩn Äá» Äánh giá mức Äá» an toàn của van Äiá»u áp lắp cho bình gas gia Äình?
 13. Các dấu hiá»u nhận biết khi van Äiá»u áp của bình gas bá» há»ng?
 14. Những hậu quả xảy ra khi van Äiá»u áp bình gas bá» há»ng?

1. Tại sao khi bật bếp gas lại không lên lá»­a, cách xá»­ lý?

Sá»± cá» này có thá» do nhiá»u nguyên nhân gây ra. DÆ°á»i Äây mà má»t sá» nguyên nhân chính và cách khắc phục

 • Nguá»n cấp gas bá» Äóng, van an toàn của bình gas chÆ°a má». Khắc phục bằng cách má» nguá»n cấp gas, má» van an toàn.
 • Dây cấp gas bá» xoắn, bá» bẹp, bá» gập hoặc bá» tắc. Khắc phục bằng cách nắn và luá»n lại dây cấp gas hoặc thay thế dây má»i. Äá» Äảm bảo an toàn nên thay dây dẫn gas sau 8 - 12 tháng.
 • Hết gas. Khắc phục bằng cách thay thế bình gas má»i. bep cata
 • Không khí bá» lẫn vào á»ng dẫn gas.Khắc phục bằng cách loại bá» không khí bằng cách Äánh lá»­a lại (3 -5 lần).
 • Pin yếu, hết pin, lắp sai chiá»u pin hoặc pin không tiếp xúc vá»i bếp. Khắc phục bằng cách thay pin, kiá»m tra Äảo lại chiá»u pin cho Äúng, làm vá» sinh Äiá»m tiếp xúc. bếp cata
 • Mất Äiá»n lÆ°á»i, Äiá»n nguá»n cấp cho bếp, chÆ°a cắm cục nắn dòng, phích cắm Äiá»n, lá»ng, tụt. Khắc phục bằng cách kiá»m tra lại há» thá»ng Äiá»n và các Äiá»m tiếp xúc,cắm lại cục nắn dòng, phích cắm Äiá»n.
 • Äặt kênh bá» chia lá»­a hoặc nắp Äè lá»­a. Khắc phục bằng cách lắp Äặt lại bá» phận chia lá»­a, nắp Äè lá»­a vào Äúng khá»p.
 • Kim Äánh lá»­a Äiá»n bẩn. Khắc phục bằng cách làm vá» sinh bằng cách cạo sạch Äầu kim Äánh tia lá»­a Äiá»n.
 • Tắc á»ng (lá») kim phun gas. Khắc phục bằng cách thông thÆ°á»ng là nhấc bá» chia lá»­a ra khá»i bếp, dùng sợi dây Äá»ng nhá» thông lá» kim phun khí gas và vá» sinh. bếp cata

 

2. Tại sao trong Äiá»u kiá»n sá»­ dụng bình thÆ°á»ng mà phòng bếp có nhiá»u mùi gas?

Sá»± cá» này có thá» gây cháy ná», hết sức nguy hiá»m. Trong trÆ°á»ng hợp này cần má» cá»­a thoáng phòng bếp, tuyá»t Äá»i không bật bếp hoặc các thiết bá» Äiá»n Äến khi mùi gas không còn trong phòng bếp. Sau Äó xác Äá»nh nguyên nhân và khắc phục. Sá»± cá» này có thá» do má»t sá» nguyên nhân chính sau:

 • á»ng dẫn gas bá» vỡ, bá» thủng, bá» tuá»t do quá cÅ©. Khắc phục bằng cách thay má»i hoặc ná»i lại á»ng dẫn gas. Xiết lại Äai ghì giữa á»ng gas và cút ná»i của bếp cata
 • Van trên bình bá» lá»ng, há»ng. Khắc phục bằng cách thay thế van má»i.
 • GioÄng van bình gas há»ng do quá cÅ©. Khắc phục bằng cách thay gioÄng má»i.
 • ChÆ°a vặn núm gas vá» vá» trí off. Khắc phục bằng cách vặn lại núm gas vá» Äúng vá» trí off khi tắt lá»­a. bếp cata

 

3. Tại sao khi tắt hoặc vặn nhá» bếp gas lại có tiếng ná» “bụp”. Cách xá»­ lý?

Nguyên nhân có thá» là do kênh bá» chia lá»­a, nắp Äè lá»­a hoặc do thiếu oxy. Khắc phục bằng cách kiá»m tra, Äặt lại bá» chia lá»­a, nắp Äè lá»­a cho Äúng khá»p rãnh, cung cấp oxy cho bếp bằng cách má» cá»­a tủ, ngÄn kéo.

 

4. Cách vá» sinh bếp gas và các dụng cụ cần thiết?

 • Khi vá» sinh công tác tháo lắp phải Äúng trình tá»±.
 • Không Äược dùng lá»±c và làm xô lá»ch các chân van.
 • Các chân van an toàn và cá»c Äánh tia lá»­a Äiá»n phải Äược làm sạch và lau khô trÆ°á»c khi lắp Äặt
 • Khi vá» sinh nhất thiết phải có nÆ°á»c rá»­a chén, nÆ°á»c nóng, bàn chải và khÄn khô. bep cata

 

5. Cách khắc phục khi bếp hay bá» tắt khi Äá» lá»­a á» chế Äá» nhá»?

 • Thông kim phun khí gas bằng sợi Äá»ng nhá». bếp cata
 • Äá»i vá»i má»t sá» bếp phải Äảm bảo Äược phía dÆ°á»i mặt bếp phải thoáng khí Äá» cấp oxy.

 

6. Làm thế nào Äá» tiết kiá»m gas khi dùng bếp?

 • Sá»­ dụng má»t cách khoa há»c bếp ga vừa có thá» tiết kiá»m Äược nhiên liá»u, vừa giảm ô nhiá»m khí thải. DÆ°á»i Äây là cách sá»­ dụng bếp ga hiá»u quả:
 • Äiá»u chá»nh chế Äá» lá»­a thích hợp: Ngá»n lá»­a bếp ga gá»m ba phần, trên, giữa, dÆ°á»i. Phần giữa là nhiá»t Äá» nóng nhất. Khi dùng không Äược vặn lá»­a quá to, chá» cần ngá»n lá»­a cháy quanh Äáy ná»i là Äược. bep cata

 • Hạn chế sá» lần bật bếp: Nói chung, sá» lần vặn bật bếp ga nhiá»u thì hÆ¡i ga bay Äi càng nhiá»u. TrÆ°á»c khi nấu Än, bạn phải chuẩn bá» Äá» nấu Äầy Äủ nhÆ°: rá»­a sạch rau, thái tẩm Æ°á»t thá»t vá»i các loại gia vá», tránh Äá» bếp không.
 • Dùng Äá» nấu tiết kiá»m nÄng lượng: Thí dụ dùng ná»i áp suất Äá» Äun nấu thức Än vừa tiết kiá»m Äược ga, lại bá»t Äược thá»i gian Äun nấu, giảm tá»n thất má»t sá» thành phần dinh dưỡng có trong thá»±c phẩm. Äá»ng thá»i bạn cÅ©ng cần xem lượng thức Än cần Äun nấu là bao nhiêu Äá» chá»n ná»i cho vừa, khá»i lãng phí gas. bếp cata

 

7. Khi bật bếp nhả tay lá»­a bá» tắt thì xá»­ lý nhÆ° thế nào?

Nguyên nhân là do thao tác bật bếp sai. Thao tác Äúng nhÆ° sau: Ấn núm vặn gas xuá»ng Äá»ng thá»i xoay 1/4 vòng ngược chiá»u kim Äá»ng há» và giữ nguyên Äá» lá»­a á»n Äá»nh từ 5 -> 7 giây sau Äó nhả tay ra. bep cata

 

8. Khi sá»­ dụng bếp, ngá»n lá»­a cháy không bình thÆ°á»ng thì phải làm gì?

Nguyên nhân là do Äặt kênh lá»ch nắp Äậy lá»­a. Nhấc nắp Äậy lá»­a ra và Äặt lại cho Äúng vào khá»p. bếp cata

 

9. Khi sá»­ dụng bếp, ngá»n lá»­a hay bá» tắt thì phải làm gì?

Nguyên nhân là do há» thá»ng van an toàn của bếp hoạt Äá»ng báo bá» chia lá»­a bá» bẩn do sôi trào, bá» kênh lá»ch bá» chia lá»­a, lắp Äè lá»­a, Äầu van an toàn bá» bẩn hoặc ẩm Æ°á»t. Khắc phục bằng cách vá» sinh bá» chia lá»­a và Äặt lại bá» chia lá»­a, lắp Äè lá»­a vào cho Äúng khá»p. Lau và sấy khô van an toàn. bep cata

 

10. Khi sá»­ dụng bếp, ngá»n lá»­a không Äá»u, lá»­a vàng, lá»­a Äá» thì phải làm gì?

 • Do không khí trong phòng bếp kém lÆ°u thông. Khắc phục bằng cách má» cá»­a phòng bếp Äá» không khí trong phòng Äược lÆ°u thông.
 • Khoang gầm bếp kín, thiếu oxy. Khắc phục bằng cách má» cá»­a tủ, ngÄn kéo. bếp cata

 

11. Loại gas nào tá»t nhất cho bếp gas?

Khí hoá lá»ng LPG là phù hợp nhất. Nên dùng những hãng gas Äạt tiêu chuẩn chất lượng nhÆ°:

 • Petrolimex Gas.S
 • Shell Gas

 

12. Các tiêu chuẩn Äá» Äánh giá mức Äá» an toàn của van Äiá»u áp lắp cho bình gas gia Äình?

Tiêu chuẩn Äo lÆ°á»ng của van Äiá»u áp gas:

 • 28 - 33 mbar (ÄÆ¡n vá» Äo áp suất)
 • 2,8 - 3,3 kPa

 

13. Các dấu hiá»u nhận biết khi van Äiá»u áp của bình gas bá» há»ng?

 • Bật bếp khó lên lá»­a, nếu lên lá»­a có hiá»n tượng ngá»n lá»­a rất dài, to lá»­a Äá».
 • Trong quá trình nấu bếp ngá»n lá»­a có hiá»n tượng khác thÆ°á»ng phập phù lúc ngá»n lá»­a rất dài, to lúc ngá»n lá»­a bình thÆ°á»ng. bep cata

 

14. Những hậu quả xảy ra khi van Äiá»u áp bình gas bá» há»ng?

 • Làm há»ng bếp cata
 • Có thá» gây ra cháy, ná»
 •  

 

bep cata,bếp cata