Dùng cho lắp hút mùi kiểu góc

                                                 Một cách để lắp hút mùi góc Angolo Box
 
bep cata, bếp cata