Bố trí nhà bếp đúng hướng

SÆ¡ Äá» bá» trí nhà bếp giúp gia chủ tránh những Äiá»u không nên và biết cách bá» trí bếp cho Äúng vá»i phong thủy Äá» Äem lại vượng khí cho ngôi nhà.

Thông thÆ°á»ng khi bá» trí nhà bếp cata, gia chủ thÆ°á»ng mắc phải những lá»i nhÆ° cá»­a bếp nhìn thẳng vào cá»­a chính, bếp quá lá», bá» khí dẫn từ ngoài thá»i thẳng vào. Phía sau bếp là cá»­a sá» kính, không có tÆ°á»ng chắc, thiếu chá» tá»±a.

Bếp tá»a hÆ°á»ng dữ nhìn hÆ°á»ng lành rất tá»t.

Hay cá»­a sá» chính má» vá» hÆ°á»ng tây, vì vậy bếp cata bá» mặt trá»i phía tây chiếu xiên vào, Äá» Än dá» bá» há»ng. Bếp bá» tủ lạnh và máy giặt (hai thứ Äá»u thuá»c thủy) hình thành thủy há»a tÆ°Æ¡ng khắc.

Không nên Äá» phía sau bếp là cá»­a sá» kính, không có tÆ°á»ng chắc, thiếu chá» tá»±a.

Bếp Äặt tá»a cát (phục vá») hÆ°á»ng hung (tuyá»t má»nh) không tá»t. Tủ lạnh Äặt tại phÆ°Æ¡ng vá» lành (thiên y) là không tá»t. Chậu rá»­a bát Äặt hÆ°á»ng dữ (há»a hại) nguá»n nÆ°á»c không lành. Cá»­a bếp Äặt tại hÆ°á»ng tuyá»t má»nh, không tá»t. bep cata

NÆ°á»c của chậu rá»­a bát lấy từ hÆ°á»ng lành (sinh khí) rất tá»t.

Do vậy cần bá» trí bếp cata theo sÆ¡ Äá» Äúng nhÆ° sau: bếp không lá», không bá» khí từ ngoài xông thẳng vào. Phía sau bếp có tÆ°á»ng dá»±a vững chắc. Bếp không bá» mặt trá»i phía tây chiá»u xiên vào, Äá» Än không dá» bá» há»ng.

Phía sau bếp có tÆ°á»ng dá»±a vững chắc.

Bếp không bá» vật mang tính chất của nÆ°á»c kẹp á» giữa, không bá» "thủy há»a xung khắc". Bếp tá»a hÆ°á»ng dữ (lục sát) nhìn hÆ°á»ng lành (thiên y) rất tá»t. Tủ lạnh Äặt tại hÆ°á»ng dữ "há»a hại" rất tá»t. NÆ°á»c của chậu rá»­a bát lấy từ hÆ°á»ng lành (sinh khí) rất tá»t. Cá»­a của nhà bếp Äặt tại hÆ°á»ng lành "diên niên" cÅ©ng rất tá»t. bep cata

Tag : bep cata, bếp cata